Výberové konanie

Výberové konanie na zhotoviteľa diela

 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA ULICI LABORECKÁ 1886SVB na ulici Laborecká 1886 vyhlasuje výberové konanie na OBNOVU A MODERNIZÁCIU BYTOVÉHO DOMU. Uchádzači musia predložiť ponuku najneskôr do 30.11.2017. Projektová dokumentácia, výkaz-výmer budú zaslané na požiadanie na email: predseda@svblaborecka.sk.