Novinky

 


1. Rekonštrukcia strechy


SVB Laborecký vyhlásila výberové konanie na rekonštrukciu strechy podľa projektu. Výberové konanie bolo uverejnené na webe SVB, v Humenskej televízii, ako aj v novinách. Do výberového konania podľa projektu sa prihlásila len jedna spoločnosť, a to spoločnosť PAMAK PM s.r.o. s ponukou na sumu 168 410,94 EUR. Rovnako nám spoločnosť PAMAK PM s.r.o. odporučila nerealizovať rekonštrukciu strechy podľa dodaného projektu, nakoľko podľa projektu sú tam závažné nedostatky. Odporučila rekonštrukciu strechy systémom FATRAFOL a navrhuje namiesto šikmej strechy rovnú strechu, ktorá ma vyššiu kvalitu, ako aj cenovú úsporu približne 50%. Nakoľko podľa projektovej dokumentácie sa nik iný neprihlásil do výberového konania, rada SVB po konzultácii s našim stavebným dozorom Ing. Ladislavom Ferkom sa uzniesla na zrušení realizácie šikmej strechy podľa projektu. Následne dňa 04.06.2017 sa na schôdzi rady SVB vybral nový dodávateľ projektu na realizáciu rovnej strechy. V priebehu mesiaca jún 2017 budeme mať projekt k pripomienkovaniu. Po odsúhlasení sa následne vypíše nové výberové konanie tak, aby sa rekonštrukcia realizovala v čo najkratšom čase. Predpoklad realizácie je v priebehu 3.Q.2017. Priebežne budeme informovať o stave výberového konania, ako aj o samotnej rekonštrukcii.
2. Komplexná obnova bytového domu

Predložil som návrh komplexnej rekonštrukcie BD cez Štátny fond rozvoja bývania s 0.0% úrokom. BD by mohol byť zateplený, kde nám ŠTRB vypočítal úsporu energie takmer 48%, rekonštrukciu výťahov, rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu spoločných priestorov, kamerový systém, výmenu výplní balkónov ako aj iné, podľa želania obyvateľov BD. Komplexná obnova BD by bolo realizovaná v priebehu roka 2017 a na začiatku roka 2018. Nakoľko však pretrváva rovnaký problém, ako v minulosti, a to nesúhlas s pomerom príspevku do fondu opráv (vchody L35,L34 a L33 do fondu opráv prispievajú viac, ako zvyšné vchody) nebola tu vôľa presadiť obnovu bytového domu a výťahov. Väčšinou silnejú ohlasy vzniknutú situáciu riešiť rozdelením SVB na niekoľko SVB, ktoré obnovu bytového domu do značnej mieri komplikujú. Je to škoda, lebo obnova cez ŠTRB je najvýhodnejšia forma financovania a obávam sa, že podpora, ktorá je teraz štedro nastavená nemusí byť v budúcnosti. Rekonštrukcia BD tak, aby sme naše spoločné priestory zrekonštruovali do podoby, kde by sme sa nemuseli hanbiť sa však nedá realizovať, pokiaľ sa nezhodnú obyvatelia a prevláda nálada na rozdelenie SVB. Jedná sa o komplexné riešenie a vyžaduje si to súčinnosť všetkých vchodov. Práve pre tieto problémy sa výťahy ako aj komplexná rekonštrukcia nekonajú. V súčasnosti ako prioritu riešime rekonštrukciu strechy.